Que es l'Outplacement?

Outplacement

Aquest servei va dirigit a aquelles empreses que vulguin oferir el suport d’un programa de Outplacement als treballadors que es troben en un procés de desvinculació laboral.Representa , per tant un valor afegit per a la imatge interna i externa de l’empresa i un reforç molt positiu per al treballador,donada la nova situació a la qual s’ha d’enfrontar.Ferpa Recursos Humans , desenvolupa un pla de reforç personalitzat en el qual s’inclouen els següents processos:

Autoconeixement i autoconfiança:Fer un estudi de les capacitats personals d’una banda i de les habilitats (flexibilitat, treball en equip, persuasió, creativitat, presa de decisions, etc.) és de gran utilitat per a la presentació de nosaltres mateixos. És el primer pas per a l’elaboració d’una candidatura estructurada. Es tracta, per tant, de realitzar una anàlisi minuciosa sobre l’experiència laboral, els resultats obtinguts, les aptituds, les competències desenvolupades, la disponibilitat, etc. Així mateix, es realitzaran les proves psicotécnicas adequats per valorar la personalitat, les aptituds i les competències de la persona que sol·licita el servei i els resultats del qual seran analitzats i comentats amb el psicòleg consultor.

Reflexió i activació davant una nova possibilitat professional

L’objectiu és dur a terme una reflexió sobre el passat, el present i el projecte de futur laboral cap al qual ens hem d’orientar, acompanyat d’una anàlisi del bagatge professional, d’una cerca de possibles alternatives i d’una reorientació del CV sobre la base d’aquestes noves possibilitats.

Networking i Mercat Laboral

L’efecte de la globalització de l’economia i el desenvolupament de les noves tecnologies han modificat les peculiaritats de l’actual mercat laboral, fent-ho més dinàmic i canviant a causa de l’intercanvi continu d’informació, mercaderies i persones a nivell mundial.

Aquests dos fets han propiciat que cada vegada siguin més difuses les barreres entre els països, les empreses i els professionals i han augmentat la necessitat de flexibilitzar-se i de formar-se d’una manera continuada, i, per tant, de posseir una major disponibilitat a la mobilitat territorial i/o funcional. En aquesta fase es reforça el contacte amb el món laboral a través de les xarxes soci-professionals: cerca d’empreses directament o a través d’empreses de selecció, preparació de cartes de presentació, etc.

Preparació i simulació d’entrevista de treball

L’entrevista és l’etapa crítica en el procés de selecció i l’eina de presentació més directa. Ens serveix, per tant, per posar de manifest que les hi capacitats, les habilitats i la motivació necessàries per ocupar el lloc de treball al que s’opta. Basant-nos en un context real preparem a la persona perquè la seva actitud en aquesta situació es percebuda i incideixi positivament en la decisió de l’entrevistador.

Execució del pla d’acció

Planificar un recorregut professional ens ajudarà a prendre decisions sobre el nostre propi desenvolupament personal i a comprometre’ns amb la cerca activa d’una nova ocupació. És l’estratègia a seguir davant la sol·licitud d’una oferta de treball amb el clar objectiu d’obtenir una entrevista de treball.