Evaluación de personal

Es tracta de determinar si un professional, ja sigui treballador de l’empresa o ben reclutat a través d’un procés de selecció realitzat per la pròpia empresa, posseeix les competències personals i professionals que requereix el lloc i l’empresa.

Des de Ferpa Recursos Humans, oferim el servei d’avaluació de personal/candidats extern a través del com identifiquem les habilitats o competències (orientació per objectius, treball en equip, capacitat de lideratge, capacitat de planificació, etc.), els trets de personalitat, la formació, l’experiència i la idoneïtat del candidat a l’hora d’incorporar-se o de promocionar dins de l’empresa. Facilitem, per tant, el procés de prendre una decisió final i objectiva quant al grau d’adequació entre el candidat preseleccionat i l’empresa que ho pretén contractar.